Komisia dnes zverejnila diskusný dokument o využití prínosov globalizácie. Ten nadväzuje na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorú EK predstavila 1. marca a v ktorej sa uvádzajú hlavné výzvy a príležitosti pre Európu v nadchádzajúcom desaťročí. Zhrnutie diskusného dokumentu:

· v celosvetovom meradle pomohla globalizácia stovkám miliónov ľudí vymaniť sa z chudoby a chudobnejším krajinám umožnila dobehnúť tie bohatšie
· každá miliarda eur dodatočného vývozu podporí 14 000 pracovných miest z lacnejšieho dovozu majú prospech najmä chudobnejšie domácnosti
· približne 1/3 príjmov členských štátov pochádza z obchodu so zvyškom sveta
· s globalizáciou sú však spojené aj výzvy. Mnohí Európania sa obávajú, že globalizácia vedie k nerovnosti, strate pracovných miest, sociálnej nespravodlivosti či k znižovaniu noriem životného prostredia, zdravia alebo ochrany súkromia. Niekedy sa cítia ohrození, pokiaľ ide o ich identitu, tradície a spôsob života. Tieto obavy treba pomenovať a riešiť


Kľúčovými prioritami tejto Komisie je preto využiť prínosy globalizácie, formovať svet k lepšiemu, presadzovať vysoké normy a hodnoty mimo Európy, chrániť našich občanov pred nekalými praktikami a zvýšiť odolnosť našich spoločností a konkurencieschopnosť našich hospodárstiev.

Cieľom diskusného dokumentu je na základe objektívneho posúdenia výhod a nevýhod globalizácie slúžiť ako podklad na diskusiu o tom, ako môžu EÚ a jej členské štáty usmerňovať globalizáciu spôsobom, ktorým sa predvída budúci vývoj a zlepšuje život Európanov.

Na dokument o využití prínosov globalizácie bude do konca júna 2017 postupne nadväzovať séria diskusných dokumentov o:
· prehĺbení hospodárskej a menovej únie
· budúcnosti európskej obrany
· budúcnosti financií EÚ

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe. Zároveň prikladáme infografiku k tejto téme.

Digitálny jednotný trh: Komisia vyzýva na urýchlené prijatie kľúčových návrhov

Európska komisia dnes v polovici svojho funkčného obdobia uverejnila priebežné hodnotenie stratégie digitálneho jednotného trhu. Jeho súčasťou sú bilancia dosiahnutého pokroku ako aj výzva adresovaná spoluzákonodarcom, aby sa urýchlene zaoberali všetkými predloženými návrhmi či náčrt budúcich opatrení týkajúcich sa online platforiem, dátového hospodárstva a kybernetickej bezpečnosti.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: „Takmer 80 percent Slovákov zastáva názor, že digitálne technológie majú pozitívny vplyv na našu ekonomiku. Na to, aby sme naplno využili potenciál rýchleho internetu a moderných technológií Európska komisia v posledných dvoch rokoch predložila dôležité návrhy na vybudovanie jednotného digitálneho trhu. Mnohé návrhy sa už dostávajú do praxe aj zásluhou úspešného slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016. Od 15. júna sa už konečne zbavíme roamingových poplatkov, zjednodušuje sa aj nakupovanie online, lepšie budú chránené naše osobné údaje a spotrebiteľské práva. Pokrok nastal aj príprave nových vysokorýchlostných telekomunikačných sietí piatej generácie. Verím, že čoskoro sa podarí odstrániť ďalšie bariéry a zmodernizovať európske pravidlá v tejto oblasti."

Hlavné zhrnutia hodnotenia:
· Od roku 2015 predložila Komisia v tejto oblasti 35 legislatívnych návrhov. Teraz vyzýva Európsky parlament a Radu, aby ich schválili
· Na jeseň 2017 chystá iniciatívu k voľnému cezhraničnému toku iných ako osobnych údajov
· EK tiež preskúma Stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ
· Do konca tohto roku pripraví iniciatívu k riešeniu nespravodlivých zmluvných podmienok a obchodnych praktyk medzi online platformami a podnikmi


Plne fungujúci digitálny jednotný trh, ktorý je jednou z hlavných priorít Junckerovej Komisie, by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd eur ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Dva roky po jeho spustení sa EÚ podarilo uzavrieť dohody o zrušení poplatkov za roaming, ktoré pre všetkých cestujúcich po EÚ prestanú platiť 15. júna tohto roku, o prenosnosti obsahu, vďaka ktorému budú môcť Európania začiatkom roku 2018 cestovať spolu s filmami, hudbou, videohrami či elektronickými knihami, ktoré si doma zakúpili, alebo o zavedení rádiového frekvenčného pásma 700 MHz pre vývoj 5G a nových online služieb. O zvyšných návrhoch sa momentálne rokuje v Európskom parlamente a Rade.

Podrobnosti sa dočítate v priloženej tlačovej správe. V prílohe zároveň prikladáme nahrávku citátu p. Chreneka.


Komisia zverejnila výsledky prešetrovania obchodných praktík v odvetví elektronického obchodu

Záverečná správa Európskej komisie o výsledkoch prieskumu v oblasti elektronického obchodu poukazuje na obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž. Tieto zistenia Komisii umožnia, aby lepšie zacielila presadzovanie protimonopolných pravidiel EÚ na trhoch elektronického obchodu – niektoré firmy už vyzvala k prehodnoteniu ich doterajších praktík.

Prieskum už zároveň motivoval viaceré spoločnosti, aby tak spravili z vlastnej iniciatívy - napríklad odevné značky ako Mango (patriace pod Punto Fa), Oysho a Pull & Bear (obe patriace pod Inditex), či Dorothy Perkins a Topman (obe patriace pod Arcadiu), ale aj maloobchodníci z ďalších sektorov (výrobca kávovarov De Longhi a výrobca fotovýbavy Manfrotto). To by malo prispieť k tomu, aby mohli spotrebitelia ľahšie nakupovať produkty zo zahraničia za nižších cien a tiež širšieho výberu spomedzi maloobchodných predajcov.

Správa sa zároveň venovala oblasti digitálneho obsahu. Jedným z kľúčových zistení odvetvového prieskumu je, že takmer 60 % poskytovateľov digitálneho obsahu, ktorí sa doň zapojili, sa s držiteľmi práv zmluvne dohodlo na geografickom blokovaní. Poskytovatelia obsahu pritom môžu mať na geografické blokovanie objektívne opodstatnené dôvody – napríklad otázky DPH alebo určité zákonné ustanovenia o verejnom záujme. Komisia už navrhla legislatívu na zaistenie toho, aby spotrebitelia, ktorí si chcú kúpiť výrobky a služby v inej krajine EÚ (či už cez internet alebo osobne) neboli diskriminovaní z hľadiska dostupnosti cien, predajných alebo platobných podmienok, pokiaľ na to nie je určitý objektívny dôvod. Komisia takisto predložila návrhy na modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorského práva, najmä s cieľom zlepšiť cezhraničný prístup k online audiovizuálnemu obsahu, pričom sa zohľadňuje význam roly, ktorú územné využívanie audiovizuálneho obsahu zohráva v modeli financovania európskeho audiovizuálneho priemyslu. O oboch návrhoch sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com