Regióny majú možnosť do 31. októbra 2017 prihlásiť sa do dvoch pilotných projektov Komisie. Ak budú vybrané, môžu využiť cielenú finančnú a poradenskú pomoc EÚ, aby pretransformovali svoju ekonomiku a zmodernizovali svoje priemyselné odvetvia.

 

Komisia v júli 2017 predstavila dva pilotné projekty. Ich cieľom je naďalej pomáhať európskym regiónom investovať do nových konkurencieschopných špecializovaných oblastí (proces nazvaný „inteligentná špecializácia“) a zabezpečovaní inovácií, odolnosti a rastu potrebných na využitie prínosov globalizácie.
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu dodala: „Región musí urobiť päť krokov na to, aby postúpil v hodnotovom reťazci globalizovanej ekonomiky. Musí počítať s inováciou, digitalizáciou a dekarbonizáciou, rozvíjať zručnosti svojich obyvateľov a odstrániť prekážky, ktoré bránia investíciám. Pilotné projekty, ktoré dnes spúšťame, sú dôkazom toho, že EÚ je pripravená pomáhať svojím regiónom pri každom z týchto krokov.“
Koncepcia inteligentnej špecializácie bola zavedená do všetkých programov regionálnych politík v roku 2014 a zlepšila spôsob, akým regióny pristupujú k inováciám tým, že zapojila miestne firmy a výskumníkov. Pilotné projekty vychádzajú z týchto pozitívnych skúseností. Dnes boli otvorené dve výzvy na vyjadrenie záujmu:
Výzva č. 1: Cielená podpora pre regióny, ktoré čelia priemyselným zmenám
Niektoré regióny stále znášajú náklady globalizácie bez toho, aby využili jej výhody. V mnohých prípadoch prišli o veľké množstvo pracovných miest a môžu skončiť s nedostatkom vhodných zručností, vysokými nákladmi práce a deindustrializáciou.
Regióny, ktoré majú tieto problémy, môžu využiť:
1. Cielené poradenstvo od expertov Komisie, ktorí sú súčasťou „regionálnych“ tímov zložených z viacerých oddelení Komisie. Regiónom pomôžu vypracovať regionálne stratégie ekonomickej transformácie.
V závislosti od konkrétnych potrieb a konkrétnych predností regiónov Komisia pozve príslušných externých expertov, aby im pomohli v ich úsilí. Môže ísť napríklad o odborníkov na finančné nástroje, obchodných poradcov alebo výskumníkov, ktorí pracujú v oblasti moderných výrobných procesov. Komisia každému regiónu vyčlení až 200 000 eur na pokrytie nákladov spojených s takýmto typom externého poradenstva. Peniaze budú pochádzať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).
2. Dodatočná podpora z Európskeho strediska pre klastre a priemyselné zmeny na pomoc regiónom pri vypracovaní politiky týkajúcej sa podnikateľských klastrov a pri lepšom prepájaní miestnych firiem, výskumných stredísk a akademickej obce.
3. Až 300 000 eur z EFRR na podporu včasnej realizácie regionálnych stratégií ekonomickej transformácie podmienených dostatočnou mierou dosiahnutého pokroku v ich rozvíjaní.
Táto výzva je zameraná najmä na „prechodné“ a „rozvinutejšie“ regióny[1]. Do užšieho výberu sa dostane 5 regiónov. Na základe záujmu môže Komisia výzvu zopakovať a vybrať ďalších 5 regiónov a vyčleniť nové alebo rovnaké rozpočtové prostriedky.
Výzva č. 2: Medziregionálne partnerstvá na vytvorenie konkurencieschopných európskych hodnotových reťazcov
Cieľom tohto pilotného projektu je obchodné využitie a zvýšenie počtu „financovateľných“ medziregionálnych projektov v prioritných odvetviach, akými sú veľké dáta, bioekonomika, efektívne využívanie zdrojov, prepojená mobilita, zdravie a aktívne starnutie či kybernetická bezpečnosť.
O podporu Komisie pri príprave projektov a vstupe na nové trhy môžu požiadať nadnárodné partnerstvá medzi regionálnymi orgánmi z najmenej štyroch rôznych krajín EÚ v spojení s univerzitami, výskumnými strediskami, podnikateľskými klastrami a firmami.
Cielenú podporu tímov špeciálne vytvorených Komisiou bude môcť využiť 5 až 10 vybraných partnerstiev vrátane expertov z viacerých tematických oddelení, ako aj externých odborníkov. Na vytvorenie takýchto partnerstiev bude vyčlenených celkom 1 milión eur z EFRR.
Ďalšie kroky:
Regióny sa môžu prihlasovať do 31. októbra 2017. Výsledky výziev budú zverejnené začiatkom decembra.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com