Európska komisia organizuje od 20. do 24. novembra 2017 druhý Európsky týždeň odborných zručností, pričom nadväzuje na úspech minuloročnej iniciatívy. Cieľom je inšpirovať ľudí, aby objavovali, využívali a zlepšovali svoj talent a schopnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Jedným z desiatich kľúčových opatrení, ktoré Komisia navrhla v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sa realizuje od júna 2016, je povzbudzovať ľudí, aby v rámci svojho profesijného vývoja zvažovali OVP ako prvú možnosť.

 

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „V inteligentnom svete práce je odborné vzdelávanie a príprava inteligentnou voľbou. Vnímať OVP ako chudobného príbuzného vysokoškolského vzdelania je mylné. Obidva typy vzdelávania sú rovnocenné! V rámci druhého Európskeho týždňa odborných zručností sa do centra pozornosti dostane množstvo príležitostí a skúseností z celej Európy s cieľom ukázať, že OVP a učňovská príprava sú výbornou prvou voľbou.“
Komisia počas Európskeho týždňa odborných zručností predstaví iniciatívy s vysokou kvalitou, ktorých cieľom je poskytnúť ľuďom zručnosti, ktoré potrebujú na rýchlo sa meniacom trhu práce V celej Európe, čiže vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande i v kandidátskych krajinách EÚ sa koná viac než tisíc podujatí. Tieto podujatia dokazujú nielen kľúčovú úlohu OVP pri podpore zručností, pracovných miest, inovácie a konkurencieschopnosti, ale aj v rámci sebarealizácie. V Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili len pred niekoľkými dňami na sociálnom samite v Göteborgu, sa uznáva význam nadobudnutia správnych zručností, a preto sa v rámci tohto piliera uvádza vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie ako prvá spomedzi dvadsiatich zásad.
Medzi podujatia patria konferencia „Podporme spoločne odborné zručnosti“, európsky samit podnikov a vzdelávacích inštitúcií, ako aj 4. zasadnutie siete európskych učňov, ktorá združuje učňov a mladých zástupcov z celej Európy a prispieva k politickým diskusiám na európskej úrovni. Na záverečnom podujatí 24. novembra sa uskutoční aj slávnostné udeľovanie cien OVP 2017 za špičkovú úroveň a kvalitu v rôznych kategóriách. Podujatia v jednotlivých krajinách možno nájsť tu.
Súvislosti
Zvoliť si odborné vzdelávanie a prípravu môže znamenať cestu k atraktívnej kariére s mnohými výzvami, ako aj otvorené dvere k príležitostiam na zvyšovanie úrovne zručností či rekvalifikáciu na vysokej úrovni.
Komisia preto vyzvala na účasť na druhom Európskom týždni odborných zručností všetky zainteresované strany: vzdelávajúce sa osoby všetkých vekových skupín, rodičov, podniky, obchodné organizácie, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie poskytujúce vzdelávanie dospelých, výskumných pracovníkov, kariérnych poradcov, verejné orgány a spoločnosť ako celok. Komisia tieto zainteresované strany v celej Európe takisto vyzvala, aby počas tohto obdobia organizovali podujatia a aktivity, ako napríklad dni otvorených dverí, na propagáciu úspešných programov odborného vzdelávania a prípravy alebo ďalšie osvetové činnosti. Niekoľko príkladov podujatí, ktoré sa tento rok konajú:
Belgická organizácia Master Talent Foundation ponúka ľuďom s kulinárskym talentom stáže v Belgicku či inde v zahraničí, do ktorých sa zapájajú šéfkuchári, výrobcovia čokolády, pekári, cukrári a mäsiari patriaci k špičke v oblasti gastronómie v Belgicku i vo svete. Zakladateľmi tohto projektu sú Jan Buytaert, šéfkuchár televíznej stanice Njam TV a predseda poroty zoskupenia Flanders Kitchen Rebels, a Krispijn Yperman, člen organizácie Flanders Food Faculty a odborník v oblasti učenia sa prácou. Projekt predstavia 20. novembra 2017, pričom pozvú aj partnerov a stážistov, aby porozprávali o svojich skúsenostiach.
Veľtrh Orientamenti organizovaný v talianskom Janove je veľkým podujatím venovaným poradenstvu pri výbere povolania, vzdelávaniu a odbornej príprave (vrátane diskusií o budúcich trendoch). Veľtrh sa konal od 14. do 16. novembra s účasťou 60 000 ľudí, pričom medzi nimi boli aj tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, experti, poskytovatelia OVP, podniky a odborové zväzy, učitelia a študentské združenia, ako i zástupcovia občianskej spoločnosti.
Budapeštianske centrum odbornej technickej prípravy bude v dňoch 23. a 24. novembra 2017 dejiskom finále 5. celoštátnej súťaže v odbornej príprave. Súťaž je zameraná na nevyhnutnú vedomostnú základňu v oblasti informačných technológií. Študentom informačných technológií zo stredných škôl, ako aj žiakom posledného ročníka ZŠ umožňuje súťažnou formou objavovať ich potenciál a v diskusiách si vymieňať skúsenosti s učiteľmi. Vlani na súťaži privítali 400 účastníkov.
Stavebná škola v Talline je centrom odbornej prípravy v oblasti stavebníctva, tesárstva, stolárstva a elektriny a tento rok oslavuje 70. výročie. Okrem dní otvorených dverí, v rámci ktorých sa konajú rôzne workshopy, zhotovia študenti v novembri a decembri tohto roku 100 stoličiek ako dar pre organizáciu venovanú potrebám a záujmom detí SOS Children's Village.
Veľtrh so stážami v Ludwigshafene (Nemecko): Približne 30 študentov duálnej odbornej prípravy (učni) predstavilo 11. novembra svoje skúsenosti zo stáží v zahraničí mladším študentom, ktorí sa na nich budú môcť zúčastniť budúci rok, ako aj učiteľom a školiteľom z miestnych/regionálnych podnikov. Študenti si pripravili výstavné stánky s plagátmi a prezentáciami. Návštevníkov veľtrhu aj osobne v angličtine informovali o svojich skúsenostiach. Cieľom všetkých týchto akcií je podporiť u študentov odborné vzdelávanie a prípravu a mobilitu v oblasti vzdelávania.
Zamestnávatelia v celej Európe otvárajú svoje dvere s cieľom ukázať možnosti a prínos odbornej prípravy na pracovisku. Napríklad spoločnosť Nestlé organizuje podujatia v 16 členských štátoch EÚ. Na Slovensku organizuje továreň Nestlé v Prievidzi deň otvorených dverí pre študentov vo veku 14 a 15 rokov, ktorí sa už čoskoro budú rozhodovať o svojom ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave. Uskutočnia sa podujatia týkajúce sa poradenstva mladým ľuďom pri voľbe povolania s cieľom predstaviť im programy OVP a diskutovať s nimi o tom, čo moderní zamestnávatelia očakávajú od absolventov. Do tejto časti sa zapoja praktikanti spoločnosti Nestlé, ktorí návštevníkov a obzvlášť mladých ľudí oboznámia s reálnymi skúsenosťami.
Týždeň bol zorganizovaný s výraznou účasťou a podporou Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com