Európska únia bude efektívnejšie bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, čím sa podporia najmä investície do inovácií a tvorivosti. Dnes predloženými iniciatívami Európskej komisie sa tiež uľahčí riešenie cezhraničných súdnych sporov a takisto sa nimi zakročí aj proti dovozu falšovaného alebo pirátskeho tovaru. Ten v súčasnosti predstavuje až 5 % tovaru dovezeného do EÚ.Konkrétne opatrenia, ktoré by toto mali zaručiť:

· zintenzívnenie boja proti falšovaniu a pirátstvu: snažiť sa pripraviť o príjmy komerčných porušovateľov duševného vlastníctva – prístup tzv. „sledovania peňazí", ktorý sa zameriava skôr na „veľké ryby", nie na jednotlivcov. Cieľom dnešných iniciatív Komisie je:
o zabezpečiť rovnako vysokú úroveň právnej ochrany a predvídateľnosť právneho rámca v celej EÚ
§ V nových usmerneniach sa objasňuje spôsob vykonávania smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva z roku 2004.
§ EK okrem toho vyzýva členské štáty, aby svoje úsilie zintenzívnili posilnením odbornej justičnej prípravy, systematickým zverejňovaním rozsudkov o prípadoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a podporovaním nástrojov na alternatívne riešenia sporov.
o podporovať odvetvie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva
o znížiť objem falšovaných výrobkov na trhu EÚ
§ posilnenie programov spolupráce s tretími krajinami (Čínou, juhovýchodnou Áziou a Latinskou Amerikou) a vytvorenie kontrolného zoznamu trhov, na ktorých bolo zaznamenané významné porušovanie práv duševného vlastníctva alebo ktoré toto porušovanie umožňujú.
· vytvorenie spravodlivého a vyváženého systému patentov nevyhnutných pre normu
o Mnoho kľúčových technológií, ktoré sú súčasťou celosvetových odvetvových noriem (napr. Wi-Fi alebo 4G) sú patenty, ktorých využitie je nevyhnutné na dodržanie technických noriem. Komisia dnes ponúka usmernenia a odporúčania pre vyvážený a efektívny systém v tejto oblasti: výrobcom bude umožnený prístup k technológiám na základe transparentných a predvídateľných pravidiel pre udeľovanie licencií na patenty; a zároveň budú za svoje investície do výskumu a vývoja a činnosti v oblasti normalizácie držitelia patentov odmeňovaní a motivovaní ponúkať svoje najlepšie technológie na zahrnutie do noriem.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com