Európska komisia víta výsledky dnešného hlasovania v Európskom parlamente, ktorým schválil dlhoočakávanú revíziu smernice o tabakových výrobkoch. Opatrenia, ktoré prináša majú za cieľ , odradiť najmä mladých ľudia od toho aby vôbec začali fajčiť. Podľa štatistík totiž 70 % ľudí začne fajčiť pred dovŕšením 18. roka života a 94 % vo veku mladšom ako 25 rokov.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Filozofická  fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ul. B. Slančíkovej 1, Vás pozývajú na diskusiu za okrúhlym stolom na tému Prevencia násilia na ženách, ktorá sa uskutoční dňa 7. marca o 9:00. Diskutovať prídu poslankyne Európskeho parlamentu, zástupcovia štátnej správy, mimovládneho sektora a ďalší odborníci.

Viac informácií na stránke www europskyparlament.sk.

Európska komisia vo svojej zimnej hospodárskej prognóze počíta s pokračujúcim oživením hospodárstva vo väčšine členských štátov aj v Únii ako celku. Po skončení recesie na jar 2013 a troch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch mierneho oživenia sa očakáva mierne zvýšenie hospodárskeho rastu. Po reálnom raste HDP o 1,5 % v EÚ a 1,2 % v eurozóne v roku 2014 by malo v roku 2015 dôjsť k zrýchleniu na 2,0 % a 1,8 %. 

Dnes EK prijala správu, ktorá hodnotí smerovanie migračnej politiky EÚ za posledné dva roky.
Riešenie problému narastajúcej medzinárodnej mobility musí byť v súlade s potrebami a prioritami všetkých zainteresovaných strán. Na to je potrebné lepšie využívanie dostupných nástrojov,akými sú partnerstvá v oblasti mobility a spoločné vízové pravidlá. Takisto je potrebné posilniť účasť členských štátov EÚ na vykonávaní politík EÚ tam, kde je to možné.

Zajtra, 22. februára si pripomenieme Európsky deň obetí trestných činov. V tejto súvislosti EK dlhodobo podniká kroky k tomu aby aby obete trestných činov mohli v praxi uplatňovať svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Významným medzníkom bolo v roku 2012 prijatie minimálnych práv obetí v EÚ. Ide o zjednotené pravidlá v oblasti poskytovania náležitej podpory, informácií a ochrany.

Dnes EK prijala balíček tzv. infringementov, teda výziev členským štátom na splnenie si povinností čo sa týka implementácie práva EU do domácej legislatívy.Komisia dnes prijala 121 rozhodnutí vrátane 18 odôvodnených stanovísk a 8 podnetov, ktoré predložila Súdnemu dvoru Európskej únie.
Slovensku bolo zaslané odôvodnené stanovisko v oblasti zdravia a bezpečnosti. EK žiada Slovensko, aby zabezpečilo, že všetci zamestnávatelia budú mať povinnosť určiť pracovníkov zodpovedných za vykonávanie preventívnych a ochranných činností v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré vzťahujú na všetkých zamestnancov.

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k ďalšiemu ročníku projektu Supertrieda. Ide o projekt, ktorý podporuje tvorivosť detí základných a stredných škôl. Patrí mu víťazstvo v celosvetovej sieti “Changemakers”, v rámci ktorej bol vyhodnotený ako najlepší európsky projekt,  ktorý pomáha deťom, podporuje empatiu, spoluprácu, kreativitu a prináša radosť do škôl.Tlačová konferencia bude  19. 2. 2014, o 11.30, v Európskom informačnom centre, Palisády 29

Roaming: čo všetko nevyužívame kvôli jeho cene?
Podľa aktuálneho prieskumu 94 % Európanov, ktorí vycestujú do zahraničia obmedzí využívanie online služieb na svojom telefóne z dôvodu roamingových sadzieb.
Základné zistenia z dnešného prieskumu

Nové vedecké poznatky ukázali, že 12 chemikálií a 8 prírodných výťažkov bolo označených za látky, na ktoré treba upozorniť a obmedziť ich koncentráciu v kozmetických výrobkoch, rovnako sa zistilo, že tri alergény (HICC, atranol a chloroatranol) sú nebezpečné,.
Je teda potrebné tieto látky doplniť na zoznam alergénov, ktorý je prílohou nariadenia o kozmetických výrobkoch.
Ide o látky vo vôňach, ktoré môžu vyvolať kožnú alergiu. Kožnými alergénmi môžu byť syntetické chemikálie ale aj látky prírodného pôvodu.

Súdny dvor rozhodol, že zápis slovenského názvu vína „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ do elektronického registra chránených označení pôvodu E Bacchus nepredstavuje napadnuteľný akt
Tento zápis, ktorý sa vykonal podľa prechodného režimu, nemožno napadnúť pred súdmi Únie
Vinohradnícky región Tokaj sa nachádza v Maďarsku i na Slovensku.

Európska komisia schválila doplnenie registra chránených označení pôvodu (CHOP) o ďalší slovenský výrobok. Ide o slovenský výrobok „Paprika Žitava“ alebo „Žitavská paprika“ (CHOP) – sladkú papriku typickej oranžovočervenej farby, ktorá sa získava mletím sušenej čilipapričky druhu capsicum pestovanej v Podunajskej nížine. Žitavska paprika sa takto dostáva na zoznam vyše 1200 výrobkov, ktoré už požívajú ochranu EÚ. Toto označenie majú napríklad aj Skalicky trdelnik, Slovenska bryndza ci Zazrivsky korbacik.

Jedenásť univerzít a vysokých škôl technického zamerania dostane 2,4 milióna EUR z finančných prostriedkov EÚ vytvorené nových akademických pracovísk v rámci  Európskeho výskumného priestoru.  Jednou z týchto v škôl je aj Žilinská univerzita v Žiline, ktorá tieto prostriedky získa na výskum v oblasti dopravných systémov a komunikačných technológií. Cieľom tejto podpory v menej rozvinutých regiónoch EÚ, je prekonanie rozdielov v oblasti inovácií v Európe. Vďaka týmto prostriedkom nové pracoviská pritiahnu špičkových akademických pracovníkov a zlepší sa tak ich konkurencieschopnosť voči centrám excelentnosti v iných častiach Európskeho výskumného priestoru.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-125_sk.htm

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014:
Vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2014 budú mať voliči možnosť ovplyvniť budúce politické smerovanie Európskej únie, keď si vyberú 751 poslancov Európskeho parlamentu. Tí budú zastupovať ich záujmy počas na-sledujúcich piatich rokov.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com