Najnovší štvrťročný prehľad zamestnanosti a sociálnej situácie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-346_sk.htm

Iba päť centov na občana ročne stojí spotrebiteľský program EÚ, ktorého cieľom je pomáhať občanom v presadzovaní spotrebiteľských práv. Celkový rozpočet tohto programu na  roky 2014 – 2020 je 188,8 milióna eur. Bude slúžiť spotrebiteľom vo všetkých členských štátoch v rámci projektov, ktoré zabezpečia koordináciu, presadzovania práv prostredníctvom spolufinancovanie európskych spotrebiteľských centier ako aj poskytnú pomoc vnútroštátnym orgánom pri riešení porušení spotrebiteľského práva. „

Po 50 diskusiách, ktoré sa konali v mestách v každom z 28 členských štátov EÚ, pozýva Európska komisia dnes - vo štvrtok 27. marca do budovy Komisie Charlemange v Bruseli viac ako 150 občanov na celoeurópsku debatu. Predseda José Manuel Barroso bude popoludní viesť dialóg s občanmi a desať ďalších komisárov a poslancov Európskeho parlamentu bude diskutovať s občanmi  na paralelných podujatiach, ktoré sa budú konať v priebehu dňa.
„Hlavnou myšlienkou diskusie, ktorá prebieha v celej Európe, je otázka: chceme Európu zlepšiť alebo sa jej vzdáme?

RAPEX -  európsky systém včasného varovania o nebezpečných výrobkoch už 10 rokov chráni európskych spotrebiteľov pred nebezpečnými nepotravinárskymi výrobkami. Práve vďaka nemu sa nám darí z trhu včas stiahnuť nekvalitné, prípadne škodlivé výrobky,  ktoré by boli pre spotrebiteľa rizikové.

Navrhuje sa nové nariadenie o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov. Keďže za posledné roky narástol trh EÚ s ekologickými výrobkami štvornásobne chceme súčasné pravidlá aktualizovať. Návrh sa zameriava na tri hlavné ciele: udržať dôveru spotrebiteľov, udržať dôveru výrobcov a uľahčiť poľnohospodárom prechod na ekologickú výrobu.

Cena a prístup k broadbandu závisia od toho kde bývate. Podľa údajov, ktoré dnes EÚ sprístupnila, cena, rýchlosť a výber širokopásmového pripojenia závisia, v prípade 400 miliónov Európanov) od geografickej polohy. Dnes boli zverejnené štyri štúdie, z ktorých vyplýva, že v oblasti prístupu k broadbandu v EÚ neexistuje prakticky žiadny jednotný postup ani model. Naviac, operátori spotrebiteľom poskytujú rôzne informácia a často im tak obmedzujú možnosť v výberu. 66 % ľudí nevie, akú rýchlosť internetu si vlastne zvolili. Veľmi rozdielne sú aj ceny širokopásmového pripojenia,

Krajinami najviac využívajúcimi elektronické zdravotníctvo v nemocniciach sú Dánsko (66 %), Estónsko (63 %), Švédsko a Fínsko (v oboch krajinách po 62 %). Úplné profily krajín nájdete tu
Služby eHealth sa ešte vždy v prevažnej miere používajú na tradičné zaznamenávanie a podávanie správ, a nie na klinické účely, ako sú konzultácie online.

Eurobarometer skúmal aj to, ako je na tom EÚ s vnímaním nelegálnej práce. Problémami, na ktoré prieskum poukazuje sa bude zaoberať EK návrhom, ktorým sa v apríli spustí európska platforma zameraná na prevenciu a odradenie od nelegálnej práce. Jej cieľom bude posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi aj v tomto smere. Medzi jednotlivými členskými štátmi sú veľké rozdiely vo vnímaní čiernej práce a v jej rozsahu. Dôsledkom krízy osłabli trhy práce, čo od roku 2007 viedlo k zvýšeniu súkromnej ponuky nelegálnej práce

Vyšiel najnovší prieskum Eurobarometra o športe a fyzickej aktivite. Spovedali sme takmer 28 000 respondentov z rôznych sociálnych vrstiev a skupín obyvateľstva v 28 členských štátoch EÚ. Podobné dáta sa zbierali aj v rokoch 2002 a 2009.
A výsledky?

V rámci projektu FILM CAFÉ EURÓPA sa uskutočnili tri projekcie filmu talentovanej francúzskej herečky a režisérky Sylvie Testud Život tej druhej (La vie d'une autre), v ktorom stvárnila hlavnú úlohu šarmantná herečka Juliette Binoche. Diskusie k marcovej téme viedol po každej projekcii Juraj Kušnierik nielen so svojimi zaujímavými hosťami,

EK dnes na Súdnom dvore EÚ vyhrala spor voči Poľsku a Litve. Predmetom tohto sporu bola otázka, ci členský stát môže zabrániť registrácii nových i ojazdených vozidiel s volantom na opačnej strane (pravostranné vozidlá). Súdny dvor EÚ rozhodol, ze členské štáty nemôžu zakázať, obmedziť alebo brániť prihláseniu do evidencie, predaju alebo uvedeniu do prevádzky v premávke, alebo prevádzke na cestách vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek z dôvodov týkajúcich sa aspektov ich konštrukcie a fungovania alebo mechanizmu riadenia, ak tieto aspekty spĺnajú technické požiadavky stanovené na európskej úrovni. (Mimochodom i dopravné inšpektoráty na Slovensku odmietali zaregistrovať vozidlá s pravostranným riadením s poukazom na bezpecnostné ohlady). Je to dobrá správa i pre Európanov žijúcich vo Veľkej Británii, ci Írsku. Po návrate domov by už nemali čelit prekážkam pri preregistrácii vozidla vo svojom domovskom štáte. Viac informácii nájdete tu:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-03/cp140037sk.pdf

Prvá občianska iniciatíva má zelenú! EK sa dnes rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov, ktorou je Právo na vodu - Right2Water.
Myšlienkou tejto iniciatívy je, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia. Jej organizátori vyzývajú, aby dodávky vody a riadenie vodných zdrojov boli vylúčené z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby sa zvýšilo úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku usporiadalo seminár venovaný fungovaniu maloobchodných (retailových) trhov s energiami s dôrazom na práva spotrebiteľov, energetickú efektívnosť a využitie inteligentných technológií v prospech koncových zákazníkov.
O tejto téme diskutovali odborníci z Európskej komisie ako aj zástupcovia príslušných slovenských orgánov: Ministerstva hospodárstva, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a zástupcovia spotrebiteľov.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com