Od začiatku finančnej krízy sa EÚ a členské štáty odhodlali zásadne zreformovať bankový sektor. Zaviedli sme pravidlá, vďaka ktorým sa obmedzia následky prípadného zlyhania bánk a vznikne bezpečnejší, stabilnejší, transparentnejší a zodpovednejší finančný systém.
Dnes EK navrhla nové pravidlá, tentoraz sa týkajú najväčších bánk. Ide o to, aby sa týmto inštitúciám zabránilo obchodovať na vlastný účet a predišlo sa tak s tým spojeným rizikám.

Európska komisia dnes spustila ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania. Ide o súťaž, ktorej cieľom je oceniť najnápaditejšie a najúspešnejšie iniciatívy verejných inštitúcií a verejno-súkromných partnerstiev v EÚ, ktoré podporujú podnikanie, a najmä malé a stredné podniky. Národná úroveň tejto súťaže sa začína teraz a v máji budú vybraní víťazi z jednotlivých krajín, ktorí budú súťažiť na medzinárodnej úrovni.

Pozvánka na brífing pre médiá a odbornú verejnosť
Reforma európskych a slovenských pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov

EK dnes schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020
Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu.
Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Stanovuje sa v nej aj maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch. Dnes prijatá mapa bude platiť 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.
Na regionálnu investičnú pomoc bude aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty.
Podľa európskych pravidiel môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja v oblastiach s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, sem patria regióny s HDP nižším než 75 % priemeru EÚ.
Bratislavský kraj, má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, a v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 preto nebude oprávnený na regionálnu pomoc, temto region prestal byť oprávnený túto pomoc získavať už v roku 2009.
Celá TS k tejto téme je tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-63_sk.htm
 

V priebehu roka 2014 vykoná EK dôkladné posúdenie daňových režimov členských štátov, aby zistila, či neznevýhodňujú mobilných občanov EÚ. Daňové prekážky (buď doma alebo v novej krajine) sú totiž jedným z dôvodov, ktoré odrádzajú občanov EÚ od toho, aby si hľadali prácu v inom členskom štáte. Pritom pracovná mobilita je jedným z hlavných nástrojov na zvyšovanie rastu a zamestanosti.

Vysvetľujeme pojmy - „obvyklý pobyt“, „prechodný pobyt“, „pobyt“ na účely sociálneho zabezpečenia. Európska komisia uverejnila materiál, ktorý pomôže správne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti poskytovania sociálneho zabezpečenia tým občanom, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte ako vo svojom rodnom. Táto pomôcka bude veľmi prínosná aj občanom SR, ktorý dlhodobo žijú inde v EÚ, prípadne tým, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach, ale pracujú na Slovensku a podobne.

EK si posvietila na stav študentskej mobility v jednotlivých krajinách EÚ. Podľa porovnávacieho prehľadu majú Nemecko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko a Taliansko najlepšie verejné podporné služby pre vysokoškolských študentov, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo o príležitostiach na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí. Hodnotiaci prehľad je súčasťou reakcie Európskej komisie na výzvu členských štátov na odstránenie prekážok pri štúdiu a odbornej príprave v zahraničí v kontexte širšieho úsilia na pomoc mladým ľuďom pri získavaní zručností a skúseností potrebných na zvýšenie ich zamestnateľnosti.

Európska komisia dnes prijala európsky kódex správania podľa zásady partnerstva, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu na národnej úrovni s orgánmi a partnermi, ktorí majú na starosti vynakladanie prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Cieľom je zlepšenie efektivity využívania európskych prostriedkov a uľahčenie zdieľania  informácií, skúseností a osvedčených postupov v programovom období 2014 – 2020.

Dnes vyšli výsledky jesenného Eurobarometra, zber údajov prebehol v novembri a odpovedalo spolu 32 409 ľudí zo všetkých 28 členských štátov a z 5 kandidátskych krajín.
Z údajov vychádza, že európania začínajú vnímať hospodársku situáciu o niečo optimistickejšie. Viac ako polovica - 51 % - uviedla, že budúcnosť EÚ vidí optimisticky (na jar 2013 to bolo 49 %). Celkovo 43 % občanov sa domnieva, že EÚ sa uberá správnym smerom, aby prekonala krízu a vedela čeliť novým globálnym výzvam.

 Na následky znečistenia vzduchu zomrie v EÚ ročne asi 400 000 ľudí. Znečistenie negatívne vplýva aj na kvalitu života, pretože vyvoláva dýchacie problémy a astmu, čo nepriamo vedie k vysokým nákladom na zdravotnú starostlivosť. Komisia preto prichádza s opatreniami, vďaka ktorým by sme znečisťovanie mohli obmedziť.

So železničnými službami vo svojej krajine je spokojných 58 % Európanov. Zároveň treba dodať, že vlaky využíva pomerne málo Európanov - iba jedna štvrtina. Bleskový prieskum Eurobarometer skúmal oblasti ako jednoduchosť zakúpenia cestovných dokladov, úroveň čistoty staníc, spoľahlivosť cestovných poriadkov, vybavovanie sťažností či dostupnosť vlakových staníc pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
Celková miera spokojnosti, pokiaľ ide o jednoduchosť kúpy lístka, sa od roku 2011 nezlepšila (78 % spokojnosť). Naďalej nedostatočná je spokojnosť s poskytovaním informácií počas cesty vlakom, najmä v prípade meškania (menej ako 50 % spokojnosť).

Európska komisia dnes uložila pokutu (spolu vyše 16 mil. EUR) za kartelovú dohodu farmaceutických firiem (Johnson & Johnson a Novartis). Farmafirmy v rozpore s európskymi pravidlami umelo zadržiavali vstup generického liečiva na trh a tým obmedzovali konkurenciu. Kartel sa týkal generickej alternatívy liečiva Fentanyl, ktorý slúži na utlmenie bolesti a je 100 krát silnejší ako morfium. Kartel tak znemožnil najmä onkologickým pacientom prístup k lacnejšej alternatíve liečiva.

Vyšla najnovšia správa OECD o zručnostiach 15-ročných v matematike, prírodných vedách a čítaní. Výsledky pre EÚ sú zmiešané: ako celok vážne zaostáva v matematike, ale situácia je povzbudivá v prírodných vedách a čítaní. Desať členských štátov (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL a RO) dosiahlo od roku 2009 významný pokrok v znižovaní podielu žiakov so slabými výsledkami vo všetkých troch základných zručnostiach. Päť krajín, vrátane Slovenska (EL, HU, SK, FI, SE) zaznamenalo zvýšenie počtu žiakov so slabými výsledkami. Celkovo je EÚ mierne lepšia ako Spojené štáty, obe však zaostávajú za Japonskom.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com