Európska komisia dnes predstavila druhý porovnávací nástroj na podporu účinných súdnych systémov v Európskej únii, a tým aj na podporu hospodárskeho rastu. Porovnávací prehľad európskeho súdnictva poskytne objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o fungovaní súdnych systémov v 28 členských štátoch EÚ. Sledujú sa tri základné indikátory: efektívnosť, kvalita a nezávislosť súdnictva. Zlepšovanie týchto parametrov súdnych systémov je už súčasťou procesu koordinácie hospodárskej politiky EÚ v rámci európskeho semestra, ktorý má prispieť k položeniu základov na návrat k rastu a vytváraniu pracovných miest. Ak justícia funguje spoľahlivo, ak súdy rozhodujú kvalitne a včas, vytvárajú sa predpoklady pre dôveru investorov a ochotu podnikov vytvárať nové pracovné miesta. A naopak, ak investor vie, že o jeho pohľadávke rozhodne súd až o niekoľko rokov, znižuje sa jeho motivácia investovať.

Reštrukturalizácia namiesto likvidácie! EK prišla s odporučením spoločných zásad pre vnútroštátne konania vo veci platobnej neschopnosti pre podniky vo finančných ťažkostiach. Cieľom je presun dôrazu z likvidácie smerom k podpore reštrukturalizácie životaschopných podnikov v ranom štádiu, aby sa tak predišlo platobnej neschopnosti. Týmito opatreniami chceme poskytnúť spoločnostiam príležitosť na reštrukturalizáciu a pokračovanie v činnosti.

Komisia si pripomína Medzinárodný deň žien oznámením, že splnila svoje ciele týkajúce sa zastúpenia žien 11 mesiacov pred plánovaným termínom. V stratégii pre rovnosť príležitostí na obdobie 2010 – 2014 boli k 31. decembru 2014 stanovené ciele v troch oblastiach, kde boli ženy nedostatočne zastúpené: 25 % žien na pozície vyššieho manažmentu, 30 % na pozície stredného manažmentu a 43 % na nemanažérske administrátorské pozície (AD).

Deň pred Medzinárodným dňom žien prijala Európska komisia odporúčania, v ktorých žiada členské štáty, aby sa v rámci odstraňovania rozdielov v odmeňovaní zasadili o zvýšenie transparentnosti miezd. Tzv. gender pay gap predstavuje priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celej ekonomike. V posledných rokoch sa takmer nezmenil a stagnuje na úrovni 16,4 % naprieč celou EÚ. O opatreniach, ktoré budú smerovať k realizácii tohto odporučenia by mali členské štáty informovať EK do konca roku 2015.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-222_cs.htm

Predstavujeme hlavné opatrenia, ktoré v krátkodobom aj dlhodobom horizonte navrhuje Európska komisia s cieľom pomôcť stabilizovať hospodársku a finančnú situáciu na Ukrajine, pomôcť pri transformácii a podporiť politické a hospodárske reformy v prospech všetkých obyvateľov Ukrajiny.

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už deviaty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Európske digitálne hospodárstvo a odvetvie vývoja aplikácií prekvitá, je v ňom však málo žien. Európska komisia preto rozbieha komunikačnú kampaň s cieľom zatraktívniť toto odvetvie aj nežnejšiemu pohlaviu. Úspešné ženy (ale aj muži) z tohto odvetvia môžu tvoriť videá o svojich úspechoch a podeliť sa o ne na facebookovej stránke „Every Girl Digital“.

Dnes je európsky deň platovej rovnosti žien a mužov, to znamená, že do dnešného dňa európske ženy pracovali (o 59 dní viac) takpovediac zadarmo, aby dosiahli ten istý plat ako muži.
Európsky rodový rozdiel v odmeňovaní je na úrovni 16.4%.
 
Na Slovensku je to 21,5 % , čo je nad priemerom EÚ. Za posledné tri roky sa tento rozdiel u nás nezmenšuje, skôr naopak, situácia sa mierne zhoršuje. Na Slovensku teda bude deň rovnosti v odmeňovaní až 19. marca, takže slovenské ženy musia robiť o 78 dni naviac aby sa dorovnali mužom.

Odvetvie s aplikáciami zamestnáva v celej EÚ viac ako milión ľudí, predpokladáme, že jeho hodnota dosiahne v najbližších piatich rokoch výšku 63 miliárd eur. Trhu EÚ s online hrami a hrami a aplikáciami pre mobilné telefóny sa mimoriadne darí. Odhaduje sa, že spotrebitelia v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku minuli v roku 2011 na online hry 16,5 miliardy eur.
Na to, aby toto odvetvie naplno využilo svoj potenciál však potrebuje spotrebiteľov, ktorí dôverujú jeho službám a produktom. V súčasnosti je viac ako 50 % online hier na trhu v EÚ ponúkaných v reklamách „bezplatne“ napriek tomu, že často idú nakoniec ruka v ruke s niekedy dosť vysokými poplatkami za nákupy v rámci samotnej aplikácie.

Európska komisia víta výsledky dnešného hlasovania v Európskom parlamente, ktorým schválil dlhoočakávanú revíziu smernice o tabakových výrobkoch. Opatrenia, ktoré prináša majú za cieľ , odradiť najmä mladých ľudia od toho aby vôbec začali fajčiť. Podľa štatistík totiž 70 % ľudí začne fajčiť pred dovŕšením 18. roka života a 94 % vo veku mladšom ako 25 rokov.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Filozofická  fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ul. B. Slančíkovej 1, Vás pozývajú na diskusiu za okrúhlym stolom na tému Prevencia násilia na ženách, ktorá sa uskutoční dňa 7. marca o 9:00. Diskutovať prídu poslankyne Európskeho parlamentu, zástupcovia štátnej správy, mimovládneho sektora a ďalší odborníci.

Viac informácií na stránke www europskyparlament.sk.

Európska komisia vo svojej zimnej hospodárskej prognóze počíta s pokračujúcim oživením hospodárstva vo väčšine členských štátov aj v Únii ako celku. Po skončení recesie na jar 2013 a troch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch mierneho oživenia sa očakáva mierne zvýšenie hospodárskeho rastu. Po reálnom raste HDP o 1,5 % v EÚ a 1,2 % v eurozóne v roku 2014 by malo v roku 2015 dôjsť k zrýchleniu na 2,0 % a 1,8 %. 

Dnes EK prijala správu, ktorá hodnotí smerovanie migračnej politiky EÚ za posledné dva roky.
Riešenie problému narastajúcej medzinárodnej mobility musí byť v súlade s potrebami a prioritami všetkých zainteresovaných strán. Na to je potrebné lepšie využívanie dostupných nástrojov,akými sú partnerstvá v oblasti mobility a spoločné vízové pravidlá. Takisto je potrebné posilniť účasť členských štátov EÚ na vykonávaní politík EÚ tam, kde je to možné.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com