Európska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.
Premiestňovanie (relocation)

Dňa 6. februára spustila Európska komisia verejnú konzultáciu týkajúcu sa Európskeho zboru solidarity. Pomocou tejto konzultácie získame spätnú väzbu od odbornej verejnosti z členských štátov, ktorú zohľadníme pri dobudovávaní celej iniciatívy. Cieľom Európskeho zboru solidarity je poskytovať dobrovoľnícke a profesionálne pracovné príležitosti. Konzultácia potrvá do 2.4.2016, zapojiť sa do nej dá tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Solidarity-Corps-public-consultation (dostupná aj v SK verzii https://goo.gl/pAO3Vu)

7. február je dňom bezpečnejšieho internetu – Čo vieme o cookies?
V roku 2016 používalo internet až 80% ľudí v EÚ, a to aj na viacerých zariadeniach. Najčastejšie išlo o smartfóny (79%), nasledovali laptopy a netbooky (64%), stolové počítače (54%) a tablety (44%). Podľa najnovšieho prieskumu o používaní internetu v si je až 71% užívateľov internetu vo veku 16-74 rokov v EÚ vedomých, že cookies môžu byť použité na sledovanie správania ľudí na internete. U nás len približne polovica Slovákov vo veku 16-74 rokov vie o cookies, čím sme sa zaradili na štvrté miesto odspodu - pred Cyprus, Lotyšsko a posledné Rumunsko. Naopak, najlepšie vedomosti o cookies majú v Holandsku, Nemecku a vo Fínsku.
EK nedávno predstavila jednoduchšie pravidlá ohľadom cookies, ktoré umožnia lepšiu kontrolu ich nastavení.

Európska komisia dnes zverejnila Hodnotenie implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR), ktorého cieľom je zlepšiť uplatňovanie spoločne dohodnutých pravidiel v oblastiach odpadového hospodárstva, prírody, biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva.

Register transparentnosti bol vytvorený s cieľom odpovedať na základné otázky, ako napr. aké záujmy sa sledujú, kto sú tieto záujmové skupiny a aké finančné prostriedky využívajú. Tento systém prevádzkuje spoločne Európsky parlament a Európska komisia. Občania môžu, a dokonca by mali očakávať, že rozhodovací proces EÚ bude čo najtransparentnejší a najotvorenejší. Čím viac je tento proces otvorený, tým jednoduchšie je zabezpečiť vyvážené zastúpenie a zabrániť neprimeranému tlaku a nelegitímnemu alebo privilegovanému prístupu k informáciám či osobám s rozhodovacou právomocou. Transparentnosť je takisto kľúčovým prvkom podpory európskych občanov, aby sa aktívnejšie zapájali do demokratického života EÚ. Viac o registri a register TU

Dnes zverejnená Druhá správa o stave energetickej únie konštatuje dobré nasmerovanie k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V oblasti emisií uhlíkových plynov, energetickej efektívnosti či energie z obnoviteľných zdrojov, je Európa na ceste k naplneniu cieľov stanovených do roku 2020. Komisia informovala aj o novom turné po členských štátoch venovanom problematike energetickej únie. Bude to zároveň aj príležitosť na ďalšiu hĺbkovú analýzu politík členských štátov.

Len 15% ľudí má pocit, že má úplnú kontrolu nad informáciami, ktoré poskytuje online. Európska komisia aj kvôli väčšej ochrane osobných údajov sprísnila pravidlá, ktoré začnú platiť od mája 2018. Tie zaručia, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a podniky budú využívať výhody za rovnakých podmienok. Ide o jeden súbor pravidiel pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Namiesto spleti 28 rôznych národných pravidiel tu bude 1 sada európskych pravidiel, čo zníži náklady pre podniky a odbúra byrokratickú záťaž.

Dnes boli odprezentované výsledky opatrení v oblasti obehového hospodárstva a EK takisto informovala o ďalších krokoch. Pre členské štáty sú pripravené usmernenia o energetickom zhodnocovaní odpadu a návrh na cielené zlepšenie právnych predpisov o určitých nebezpečných látkach v elektrických a elektronických zariadeniach. Na podporu financovania obehového hospodárstva, sme s Európskou investičnou bankou (EIB) zriadili platformu, ktorá má
združovať investorov a inovátorov.

Pri príležitosti 30. výročia úspešného programu na podporu mobility v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy Erasmus+ Európska komisia zverejnila výročnú správu za rok 2015 s najaktuálnejšími číslami o počte ľudí, ktorí program absolvovali. Za posledných 30 rokov sa do neho zapojilo 9 miliónov ľudí. Pôvodne bolo zapojených 11 krajín, dnes už ich je 33 (členské štáty + Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Slovensko doteraz vyčerpalo 5 % z celkovej sumy 15,5 miliardy eur z eurofondov určených na roky 2014 až 2020. Informoval o tom včera podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Čerpanie sa má podľa neho naplno rozbehnúť tento rok. Zmluvu zatiaľ uzavrela pätina uchádzačov

Štatistický úrad EÚ, Eurostat, dnes zverejnil údaje o turizme v EÚ za rok 2016. Ukazuje sa, že najatraktívnejšou dovolenkovou destináciou v Európskej únii naďalej ostáva Španielsko, nasleduje Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Veľká Británia.
Francúzsko a Veľká Británia boli zároveň jednými z mála krajín EÚ, ktoré zaznamenali medziročný prepad v počte nocí, ktoré v ich turistických zariadeniach strávili domáci a zahraniční návštevníci. Naopak, najviac si polepšili Bulharsko a Slovensko.

Podpora a posilnenie občianstva EÚ sa za posledné roky zlepšili. Vyplýva to z aktuálnej Správy o občianstve, ktorá sa opiera o informácie zozbierané od občanov v prieskumoch a verejných konzultáciách v období 2013-2017 „Najnovšia správa o občianstve EÚ ukazuje, že Európanom veľmi záleží na právach, ktoré im prináša členstvo v EÚ. Až 87% Európanov si uvedomuje svoje postavenie občana EÚ. Na druhej strane, z prieskumov vychádza, že znalosť práv, ktoré nám prináša európske občianstvo nie je dostatočne vysoká. Pritom tieto práva a slobody sú dôležité a ich uplatňovanie Európanom prináša mnoho výhod a príležitostí.

Predsedu Európskeho parlamentu v utorok zvolili až vo štvrtom kole, a to z dvojice kandidátov, ktorí v treťom kole získali najvyšší počet právoplatne odovzdaných hlasov. Poslanci si od 20:00 vyberali medzi Antoniom Tajanim a Giannim Pittellom. Meno nového predsedu EP oznámili približne o 21:30. Od roku 1979 bol predseda EP zvolený až po druhom kole iba v troch prípadoch, pričom iba raz sa o ňom rozhodlo až vo štvrtom kole.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com