EK prijala nový právny predpis, vďaka ktorému budú mať obete domáceho násilia zaistenú ochranu na celom území EÚ.

Európska komisia dnes poobede zverejnila ekonomické odporúčanie pre krajiny EÚ. Odporúčania sa vydávajú každý rok. Sú súčasťou Európskeho semestra, ktorý je založený na posilnenej koordinácii hospodárskych politík členských krajín EÚ.

Európska komisia dnes po desiatykrát zverejnila štúdiu Benchmark - hodnotenie európskych elektronických služieb verejného sektora (ďalej len eGov služby), ktoré pre ňu vypracovala spoločnosť Capgemini, v spolupráci so svojimi partnermi*. Štúdia „Digital by default or detour?“ (Digitálne ako štandard alebo okľukou?) poukazuje na skutočnosť, že hoci dostupnosť eGov služieb je všeobecne vysoká, ich využívanie a spokojnosť používateľov sa stále potrebujú zlepšovať, najmä ak ich porovnáme s komerčnými eSlužbami.

V piatok 17. mája vyvrcholí v Nitre ôsmy ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národnou asociáciou pre rozvoj podnikania.

Európska komisia dnes zverejňuje svoju iniciatívu posilniť práva občanov EÚ radom opatrení zameraných na odstránenie prekážok, ktorým občania čelia v každodennom živote. V správe o občianstve EÚ na rok 2013 sa stanovuje 12 konkrétnych spôsobov, ako Európanom uľahčiť využívanie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ – či už ide o hľadanie zamestnania v inej krajine EÚ alebo zabezpečenie väčšej účasti na demokratickom živote Únie.

Európsky deň bezpečnosti na cestách (6. máj), je príspevkom Komisie k Svetovému týždňu bezpečnosti na cestách pod záštitou OSN, ktorého tohtoročnou témou je bezpečnosť chodcov na cestách. Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy dnes otvoril konferenciu k Európskemu dňu bezpečnosti na cestách. V nadväznosti na ňu sa budú v Bruseli konať ukážky týkajúce sa bezpečnosti na verejných komunikáciách, ako aj manifestácia s názvom „dlhá krátka prechádzka“.

Európska komisia dnes prijala balík opatrení, aby sa posilnila kontrola dodržiavania zdravotníckych a bezpečnostných noriem v celom agropotravinárskom reťazci.  Potravinová bezpečnosť má podstatný význam pre zabezpečenie dôvery spotrebiteľov a udržateľnosť potravinárskej výroby.

Na začiatku iniciatívy „Európsky mesiac mozgu“ vyčlenila Európska komisia zhruba 150 miliónov EUR na financovanie 20 nových medzinárodných výskumných projektov zameraných na činnosti mozgu. Celkové investície EÚ do výskumu mozgu od roku 2007 tak presiahnu sumu 1,9 miliardy EUR. „Európsky mesiac mozgu“ (#brainmonth) bude v máji propagovať európsky výskum a inováciu v oblasti neurovedy, vnímania a súvisiacich oblastiach prostredníctvom viac ako 50 podujatí v celej Európe. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na posledné úspechy v tejto oblasti, ale aj nabádať k tomu, aby sa vynaložilo v boji proti mozgovým chorobám výraznejšie úsilie. Tiež sa zameriava na zdôraznenie toho, ako môže štúdium mozgu revolučným spôsobom ovplyvniť oblasť výpočtovej techniky.

Európska komisia podala podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ voči Slovensku za to, že odmieta vyplácať jednu z dávok v starobe, tzv. vianočný príspevok, dôchodcom žijúcim v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Celoeurópsky výskum preukázal, že študenti a učitelia v Európe majú chuť pracovať s IT technológiami, počet počítačov na školách sa od roku 2006 zdvojnásobil, väčšina škôl je online, avšak úroveň digitálnych zručností je veľmi nevyrovnaná. Tieto zručnosti sú pritom nevyhnutné pre rast a zamestnanosť. Podľa odhadov EK už v roku 2020 bude viac než 90% pracovných miest v EÚ požadovať aspoň základnú znalosť práce s IT technológiami.

Po recesii, ktorou sa vyznačoval rok 2012, sa v prvej polovici roku 2013 očakáva stabilizácia hospodárstva EÚ. Predpokladá sa, že rast HDP sa v druhej polovici roku postupne zmení na pozitívny a v roku 2014 sa pomaly zrýchli. Keďže domáci dopyt je stále obmedzovaný mnohými prekážkami, ktoré sú typické pre obdobie po hlbokých finančných krízach, hlavným hnacím mechanizmom bude v tomto roku vonkajší dopyt. Očakáva sa postupné znižovanie tlakov na súkromnú spotrebu a investície, vďaka čomu sa v budúcom roku vytvorí priestor na udržanie mierneho domáceho oživenia.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com